Digital Agency

General conditions

Februari 2017

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna:

ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk

overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door

een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en

aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de

juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de

ontwerper de offerte baseert.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat,

maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt

de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere

mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn

bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van

de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar

resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor

zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de

werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering

door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en

duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft ofwaarvan de opdrachtgever begrijpt of

redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders

schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:

a het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de

opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

b het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,

tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

c het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen

voor de opdrachtgever.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen

elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed

te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor

afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle

omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

pagina 2 / 8 Algemene Voorwaarden Stayuplate / Februari 2017

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de

opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht

het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de

opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper,

voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader

over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan

is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening

en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven

aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken

met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.4 Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan

productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper de in

artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan

zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen overleggen in het

voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen

worden opgedragen.

3.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens

de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De

opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie

verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht,

merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de

ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is

uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de

opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de

overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.

4.3 Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze

Algemene Voorwaarden. De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit

rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of

verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper

het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand

gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen,

rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes,

mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audioen video)presentaties, broncodes en andere materialen of

(elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan

derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een

bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

pagina 3 / 8 Algemene Voorwaarden Stayuplate / Februari 2017

5 Gebruik van het resultaat

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met

de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig

de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het

gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is

exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken

partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te

passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door

de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het

betalen van een billijke vergoeding.

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking

of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding

wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een

vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens

enig ander recht te verliezen.

5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke

in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de

gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

a vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst

niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

b indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene

Voorwaarden;

c ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het

tweede lid aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten

te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden

en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten

6.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een

uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige

andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering

van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)

proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding

in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een

opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke

gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe

omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden teverrichten, dan worden deze

werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde

honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door

omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan

de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met

zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7 Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na

factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

pagina 4 / 8 Algemene Voorwaarden Stayuplate / Februari 2017

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de

opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is,

volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde

bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten

minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper

overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en

de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel

wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling

achterwege zal blijven.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten

door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever,

naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een

schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerpe

redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede

beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door

de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden,

alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige

vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien

van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke

werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze

overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke

opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke

hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer

er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als

auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de

opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te

weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de

ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden

voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de

aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in

het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele

eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de

opdracht worden gebruikt.

pagina 5 / 8 Algemene Voorwaarden Stayuplate / Februari 2017

10 Aansprakelijkheid

10.1

met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te

herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2 Ontwerper is in niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor directe schade.

Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door bedrijfsstagnatie,

of schade en gevolgschade door cibercrime, is uitgesloten.

10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de

ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht

waarop de aansprakelijkheid betrekking hee. Dit bedrag is niet hoger dan €4.000,= en in ieder geval te

allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper

uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd

met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door

voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

10.5 Wanneer er door de opdrachtgever een onderhoudscontract wordt afgenomen bij de ontwerper blijven

deze algemene voorwaarden volledige gelden.

11.7 een opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en aanbieden van een AVG of GDPR.

11 Overige bepalingen

11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te

vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst

toestemming van de ontwerper.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden,

die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen,

waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of

de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden

betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan

eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige

bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval

in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde

bepalingen in acht wordt genomen.

11.5

geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen

zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer

of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis

van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

pagina 6 / 8 Algemene Voorwaarden Stayuplate / Februari 2017

Aanvullende

Voorwaarden interactief

media ontwerpen

Stayuplate

februari 2013

In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden Stayuplate (2017) welke op deze offerte van

toepassing zijn, en welke u als bijlage bij deze offerte aantreft, gelden de volgende bepalingen:

12 Specificaties

Opdrachtgever en ontwerper zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het resultaat dient te

voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre het ontwerpbureau betrokken zal worden bij het onderhoud van

het resultaat.

13 Contactpersonen

Opdrachtgever en ontwerper zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader

van de opdracht te nemen.

14 Juiste aanlevering materialen

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem

ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan de ontwerper ter hand worden gesteld en geschikt zijn

om door ontwerper in het kader van de opdracht te gebruiken.

15 Stand der techniek

Ontwerper zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek.

Ontwerper kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het

resultaat en de weergave kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of

besturingssystemen.

Eventueel kan opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke omgeving het resultaat zal worden gebruikt,

zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.

16 Bijzondere garantiebepaling voor applicaties op internet of intranet

In geval van een opdracht voor een applicatie op internet of intranet, zoals bijvoorbeeld een website, zal ontwerper

eventuele gebreken in de applicatie die binnen een maand na installatie door opdrachtgever schriftelijk worden

gemeld, herstellen. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van ontwerper niet voldoen aan

de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal ontwerper, in afwijking van

het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die binnen 14 dagen na afloop van de testperiode door opdrachtgever

pagina 7 / 8 Algemene Voorwaarden Stayuplate / Februari 2017

schriftelijk worden gemeld, in de applicatie herstellen, dit voorzover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/

verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.

17 Verval bijzondere garantie voor applicaties op internet of intranet

Ontwerper behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever

zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan ontwerper ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder

toestemming van de ontwerper wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien

de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper een gebrek tracht te

herstellen.

18 Testperiode

Indien bij een opdracht voor applicaties op internet of intranet een acceptatietest is overeengekomen, zal de

testperiode 14 dagen bedragen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het is opdrachtgever niet toegestaan de

applicatie tijdens de testperiode openbaar te maken.

19 Uitbreiding diensten ontwerper

Ontwerper zal slechts zorgdragen voor andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties en

het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer, indien en voor zover dit

uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.

20 Inschakelen providers en andere dienstverleners

Indien ontwerper adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van

het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te schakelen, is ontwerper niet aansprakelijk indien deze

dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in hun verplichtingen.

21 Extra werkzaamheden

Indien ontwerper extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat,

onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van het ontwerp of

het resultaat in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek

of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze

extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, worden vergoed op basis van de

gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

22 Gebruik resultaat

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat en de daaraan ten

grondslag liggende software en applicaties.

23 Licentie voor het gebruik van het (grafisch) ontwerp

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ontwerper,

verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

24 Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ontwerper,

verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor het resultaat door

het ontwerpbureau tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische)

documentatie, ongeacht of deze software of applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.

pagina 8 / 8 Algemene Voorwaarden Stayuplate / Februari 2017

25 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd

materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere

verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en (muziek)composities. Voor het materiaal dat ontwerper

voorstelt in het resultaat toe te passen, kan de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming

opvragen bij de betreffende toeleverancier.

26 Dagelijks gebruik van een website

In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk

te stellen ontwerp, is het de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een applicatie binnen

de door ontwerper aangegeven grenzenwijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en

de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van ontwerper

wijzigingen aan te brengen in:

• het (basis)ontwerp

• de openingspagina

• de basisstructuur

• de programmatuur

• het navigatiesysteem

27 Overdragen broncode

Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van het resultaat tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van ontwerper. Voor zover opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de broncode, is hij niet gerechtigd daarvan op enige wijze gebruik te maken of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken, op welke wijze dan ook.

28 Bescherming programmatuur

Ontwerper is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

29 Beëindiging relatie opdrachtgever-ontwerper

In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, zullen beide partijen, indien de relatie tussen ontwerper en opdrachtgever wordt verbroken, in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.

30 Credits

Bij publiciteit rondom het resultaat zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van ontwerper duidelijk

naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van

het resultaat, dan zal opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het

resultaat de bijdrage van ontwerper duidelijk te vermelden.

31 Naamsvermelding ontwerpbureau

Ontwerper is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in het resultaat op te nemen. De wijze waarop

deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.